Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

( ΣΟΧ1/2022 υπ’ αριθμ. πρωτ .: 1177 /18.7.2022)

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, που εδρεύει στην Προσοτσάνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Προσοτσάνης

(για τα Γήπεδα Ποδοσφαίρου του Δήμου Προσοτσάνης)

Προσοτσάνη

Ν. Δράμας

ΥΕ φροντιστών γηπέδων 

Οκτώ (8) μήνες

4

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).

 

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

  

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Παλιό Δημαρχείο Προσοτσάνης (Πλατεία Δημοκρατίας) Προσοτσάνη Δράμας   Τ.Κ. 66200, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Τσιτσοπούλου Βασιλικής (τηλ επικοινωνίας 2522350180). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  23-7-2022 μέχρι και 1-8-2022.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:


α. Χρόνος ανεργίας
β. Πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

γ. τρίτεκνος γονέας και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

δ. μονογονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας,
ε. ανήλικα τέκνα:

στ. τίτλοι σπουδών

ζ. εμπειρία

η. αναπηρία υποψηφίου.

θ. αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού/ής ή συζύγου υποψηφίου.

Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (περ. στ΄ παρ. 1 άρ. 12 του Ν.4765/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους  www.prosotsani.gr και npdd.eu και στα καταστήματα του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου Προσοτσάνης . Οι πίνακες προσληπτέων αναρτώνται και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
 2. Κατά των ανωτέρω πινάκων (απορριπτέων και προσληπτέων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του φορέα. Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
 3. Οι επιτυχόντες προσλαμβάνονται από το ΝΠΔΔ αμέσως μετά από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση αναμόρφωσης των πινάκων, βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π., που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
 4. Για την πρόσληψη του προσωπικού καταρτίζεται σύμβαση εργασίας μεταξύ του ΝΠΔΔ και του κάθε προσληπτέου, κατόπιν απόφασης του Προέδρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και στο τηλ. 25223-50180,ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης και του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις διευθύνσεις: www.prosotsani.gr και npdd.eu  .

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελένη Βουγιουκλήlogonpddweb2

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προσωρινού πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων για τη φοίτηση στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με το από 6/7/2022 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για την επιλογή των βρεφών.  

α/α 

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης –Ημερομηνία Αίτησης 

Συνολικά μόρια φακέλου

1. 

24/17-5-2022 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

2. 

26/17-5-2022 

120 

3. 

8/10-5-2022 

90 

4. 

25/17-5-2022 

80 

5. 

32/18-5-2022 

80 

6. 

21/15-5-2022 

70 

7. 

22/17-5-2022 

70 

8. 

41/26-5-2022 

70 

9. 

15/12-5-2022 

65 

10. 

39/25-5-2022 

65 

11. 

17/13-5-2022 

65 

12. 

11/11-5-2022 

60 

13. 

10/11-5-2022 

60 

14. 

4/10-5-2022 

60 

15. 

23/17-5-2022 

60 

16. 

37/25-5-2022 

60 

17. 

6/10-5-2022 

55 

18. 

7/10-5-2022 

55 

19. 

20/14-5-2022 

55 

20. 

38/25-5-2022 

55 

21. 

35/19-5-2022 

50 

22. 

42/26-5-2022 

50 

23. 

5/10-5-2022 

45 

24. 

33//18-5-2022 

0  Δεν υποβλήθηκαν δικαιολογητικά


Για τη δωδέκατη και δέκατη τρίτη θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στους ισοβαθμούντες με 60 μόρια, παρουσία των αιτούντων γονέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του παλιού δημαρχείου, την Παρασκευή 8/7/2022 και ώρα 12:00 π.μ.  

Η Πρόεδρος ΔΣ 

Βουγιουκλή Ελένη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από την 10η Μαΐου έως και 31η Μαΐου 2022 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εγγραφής ή επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς και εγγραφής βρεφών στον Α΄Βρεφονηπιακό Σταθμό Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2022-2023.

Τα εγγραφόμενα παιδιά στον Βρεφονηπιακό και τους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης, κατά κύριο λόγο  προέρχονται από την περιοχή του Δήμου, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση.

Ειδικότερα στο βρεφικό τμήμα γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και  στους Παιδικούς Σταθμούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία  κατά τον μήνα έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλ. 1-30 Σεπτεμβρίου, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Στον Α ́ Βρεφονηπιακό Σταθμό Προσοτσάνης θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά και απογευματινά τμήματα βρεφών και νηπίων με ωράριο από τις 3:00μ.μ. μέχρι τις 8:00μ.μ. Η επιλογή της πρωινής ή απογευματινής βάρδιας θα γίνεται στην ηλεκτρονική αίτηση στο αντίστοιχο πεδίο.

Οι αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά για το διάστημα από

10-31/5/2022 από ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ στη διεύθυνση: https://npdd.eu/index.php/domes/paidikoi-stathmoi στην ενότητα εγγραφής-επανεγγραφής βρεφών-νηπίων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό που θα φοιτήσει το νήπιο μέχρι τις 15/6/2022 και μετά από ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Τα δικαιολογητικά για το βρεφικό Τμήμα θα υποβάλλονται στο γραφείο του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής στον πρώτο όροφο του παλιού Δημαρχείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 8:00π.μ.- 14:00μ.μ. στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και στους Παιδικούς Σταθμούς στα τηλέφωνα:

Τμήμα/Παιδικοί Σταθμοί

Περιοχή/Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Προϊσταμένη

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Παλιό Δημαρχείο Προσοτσάνη

2522350187

Γρούδου Μαρία

Α΄Β.Ν.Σ. Προσοτσάνης

Ελ.Βενιζέλου 61

Προσοτσάνη- Δράμας

2522022271

Γιαζκουλίδου Ευτέρπη

Β΄Π.Σ. Προσοτσάνης

Πίνδου 8,

Προσοτσάνη Δράμας

2522022058

Παπαδοπούλου Ελένη

Π.Σ. Μικρόπολης

Μικρόπολη Δράμας

2522031168

Γκάλεμπα Σοφία

Π.Σ. Πετρούσας

Πετρούσα Δράμας

2522041205

Θεοφιλίδου Άννα

Π.Σ. Σιταγρών

Σιταγροί Δράμας

2521095138

Γρηγοριάδου Ευθυμία

Π.Σ. Φωτολίβους

Φωτολίβος Δράμας

2521093270

Παπαδοπούλου Ευαγγελία

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά εγγραφής που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προτιμάται) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

 2. Βεβαίωση υγείας νηπίου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την παιδίατρο του παιδιού, φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού και αποτελέσματα φυματινο-αντίδρασης Μantoux όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του τρέχοντος έτους. Εάν ο γονέας δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει φορολογική δήλωση, απαιτείται να προσκομίσει από την αρμόδια ΔΟΥ βεβαίωση για τους λόγους μη υποβολής.

 4. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα παραλαβής νηπίου και αποδοχής τροφείων.

 5. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα για την εξέταση του παιδιού του από τον συμβεβλημένο παιδίατρο του ΝΠΔΔ.

 6. Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα για τα παιδιά αλλοδαπών γονέων.

 7. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού για τα διαζευγμένα ζευγάρια.

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά επανεγγραφής είναι:

Για τις επανεγγραφές απαιτούνται όλα τα προηγούμενα δικαιολογητικά και συνοδεύουν την αίτηση επανεγγραφής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση, αντί για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.

 

 

 

Ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την εγγραφή βρεφών και νηπίων

 

 1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 2. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς ή ο ένας εξ αυτών είναι εργαζόμενος, όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

 3. Βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές στο ταμείο του Ο.Α.Ε.Ε. ή εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το Τaxis ότι η εταιρία είναι ενεργή, όταν πρόκειται για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες .

 5. Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι είναι κατ΄ επάγγελμα αγρότες ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν πρόκειται για γονείς αγρότες.

 6. Άδεια παραμονής αλλοδαπών γονέων εκτός Ε.Ε.

 7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για περίπτωση χηρείας.

 8. Δικαστική απόφαση (για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση) ή απόφαση διαζυγίου.

 9. Απόφαση από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) για οικογένειες όπου υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ.

 10. Βεβαίωση σπουδών του τελευταίου εξαμήνου, όταν πρόκειται για γονείς φοιτητές.

 11. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όταν πρόκειται για γονέα στρατιώτη.

 12. Βεβαίωση σωφρονιστικού ιδρύματος, όταν πρόκειται για γονέα φυλακισμένο.

 

 

Σύστημα Μοριοδότησης για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στο βρεφικό τμήμα και στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

Α/α

Κριτήρια Επιλογής

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Μόρια

1

Πολύτεκνη οικογένεια

(από 4 παιδιά (ΝΑΙ) και άνω)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Προτεραιότητα χωρίς μοριοδότηση και οικονομικά κριτήρια

2

Μονογονεϊκή Οικογένεια

(Διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων)

Διαζευκτήριο ή

Απόφαση Δικαστηρίου ότι τελούν σε διάσταση

40

3

Μονογονεϊκή Οικογένεια

(Από χηρεία)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου

40

4

Μονογονεϊκή Οικογένεια

(άγαμη μητέρα)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου

40

5

Τέκνο Ορφανό και από δύο γονείς

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου

50

6

Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ πάνω από 67%

(σωματική ή πνευματική αναπηρία)

Απόφαση από Κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας

30

7

Αριθμός τέκνων οικογένειας: τρία

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

20

8

Αριθμός τέκνων οικογένειας:

ένα έως δύο

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

10

9

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 0-10.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους

30

10

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 10.001-15.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους

25

11

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 15.001-20.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους

20

12

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 20.001-25.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους

15

13

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 25.001-30.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους

10

14

Δύο εργαζόμενοι γονείς

Βεβαίωση εργοδότη

30

15

Δύο άνεργοι γονείς

Κάρτες ανεργίας σε ισχύ

20

16

Εργαζόμενη μητέρα(ανεργία πατέρας)

Βεβαίωση εργοδότη

30

17

Εργαζόμενος πατέρας (ανεργία μητέρας)

Βεβαίωση εργοδότη

20

18

Εργαζόμενη/ος μητέρα/πατέρας μονογονεϊκής οικογένειας

Βεβαίωση εργοδότη

Οικογενειακή κατάσταση

30

19

Άνεργη /ος μητέρα/πατέρας μονογονεϊκής οικογένειας

Βεβαίωση εργοδότη

Οικογενειακή κατάσταση

20

20

Γονέας φοιτητής

Βεβαίωση Σπουδών

10

21

Γονέας στρατευμένος

Βεβαίωση Στρατού

10

22

Γονέας φυλακισμένος

Βεβαίωση σωφρονιστικού ιδρύματος

10

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, στους Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Μετά από την 31η Μαΐου οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και για επανεγγραφές γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς.

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Βουγιουκλή Ελένη

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ανακοινώνει την ανάρτηση πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ΣΟΧ2/2021, για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2021-2022, στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

Η κ. Πρόεδρος του ΔΣ με την πρόσκληση της δια περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης απέστειλε για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων του Γηπέδου Προσοτσάνης (Κλειστό Γηπέδου- Πίστα αναρρίχησης Γηπέδου) όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν συνεργασίας των αθλητικών συλλόγων χρηστών του Γηπέδου και έχει ως εξής:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΠΙΣΤΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

 

15:00-19:30

Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-19:30

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-19:30

Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-19:30

Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

 

15:00-19:30

ΣΑΒ. Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης ΚΥΡ. Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι

Κλειστό

Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

09:00-13:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

 

Δείτε την απόφαση

Σελίδα 1 από 3