Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 11:55

15η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - έως Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 από τις 07:00 έως και τις 15:00

Θέμα: «Πρόσκληση σε Τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση

(15η) Συνεδρίαση»

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4682/2020 (Σχετική και η αρ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

  • Της με αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

  • Του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

  • Του με αρ. πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου και της 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ στα οποία αναφέρονται οι ανωτέρω εγκύκλιοι και οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων Δ.Σ. ΟΤΑ (είτε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε δια περιφοράς) .

  • Την με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 εγκύκλιο (643) του Υπουργείου Εσωτερικών περί : «Σύγκληση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας Υγείας, της προστασίας των μελών του ΔΣ και του προσωπικού του ΝΠΔΔ, θα προβούμε σε εξέταση – ψήφιση των θεμάτων, δια περιφοράς με συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (7 μέλη).

Τα θέματα για λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης κατόπιν αντικατάστασης μελών αυτού, Προέδρου και Αντιπροέδρου.

2ο θέμα

Έκθεση Απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας των Παιδικών Σταθμών και Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με το τo άρθρο 34 του Ν.4807/21.

3ο θέμα

Έκθεση Απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας των Γραφείων Διοίκησης , του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού και των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

4ο θέμα

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης

5ο θέμα

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Β΄ Παιδικού Σταθμού Προσοτσάνης.

6ο θέμα

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Μικρόπολης.

7ο θέμα

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας

8ο θέμα

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Φωτολίβους.

9ο θέμα

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Σιταγρών.

10ο θέμα

Έγκριση δαπάνης προμήθειας Χριστουγεννιάτικων Δώρων για τα νήπια των Παιδικών Σταθμών και Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

11ο θέμα

Έγκριση εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λάβουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 15ης Τακτικής δια περιφοράς Συνεδρίασης καθώς και τις εισηγήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα δηλωθέντα email τους).

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις τα μέλη του ΔΣ καλούνται να υποβάλλουν την σύμφωνη γνώμη τους ή μη καθώς και τυχόν απόψεις τους επί των θεμάτων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  dpros@npdd.eu   ή στα Γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης την  30/11/2021 από τις 7:00 έως τις 15:00.

Η ηλεκτρονική ψήφιση δεν απαιτεί υπογραφή ή υποβολή του συνημμένου πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν είναι εφικτό) η ψήφιση κατατίθεται εγγράφως. Η ηλεκτρονική υποβολή της γνώμης επέχει και θέση παρουσίας – υπογραφής για το πρακτικό της συνεδριάσεως.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ελένη Βουγιουκλή

Διαβάστηκε 33 φορές